Photographer Sergey Vasiliev @sergeyvasiliev1
3D Artist Sargon Khinoev @sargon212
Stylist Ilya Fesenko @ilya.fesenko
Style assistant Artem Voroviev @vogelvor16
Model Bogdan Romanovic @bgdn_r